> VýukaSkip Navigation Links > BOZP 

Zásady bezpečnosti při práci ve farmaceutické laboratoři

Media

Všeobecné předpisy

Laboratorní práce je velmi důležitou součástí výuky farmaceutického asistenta. Jejím cílem je spojit teoretické znalosti s praktickými a naučit studenty samostatné práci, uvažování o organizaci práce, přesnosti a pečlivosti. Při práci ve farmaceutické laboratoři je nutné dodržovat provozní řád laboratoře.

Všichni studenti jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné práce v laboratoři, řídit se důsledně pokyny vyučujícího. Je dovoleno provádět pouze práce přikázané nebo povolené učitelem. Vlastní práci předchází prostudování pracovního návodu a seznámení s pracovním postupem. Pracovat by se nemělo ve chvatu či zbrkle. Po ukončení práce se postup a výsledky zaznamenají do pracovního protokolu (Protokol).

Při laboratorním cvičení se studenti chrání čistým bavlněným pláštěm. Syntetické tkaniny nejsou vhodné, protože mohou vyvolávat vznik elektrostatického náboje a při vyšších teplotách tají, což by mohlo vést k přilepení na povrch těla a spálení. Vyžaduje-li to charakter práce, musí být při práci použity také další ochranné pomůcky (ochranné brýle, štít, rukavice apod.). Při práci s látkami v otevřených nádobách (zkumavky, kádinky, baňky) se musí udržovat ústí nádob odvrácené od sebe a jiných pracovníků.

V laboratoři se nesmí jíst ani pít, k tomu jsou určeny vyhrazené prostory a přestávky. Po ukončení práce je třeba si důkladně umýt ruce. Pracovní stůl a použité pomůcky a zařízení se udržuje v čistotě.

Práce s chemikáliemi

Suroviny se uchovávají ve vhodných nádobách a jsou v laboratoři umístěny na vyhrazeném místě. Po jejich použití se nádoba uzavře a opět uloží.

Chemikálie se nesmí brát do rukou ani se nesmí ochutnávat. Používat se smí pouze chemikálie řádně označené. Přitom se nádoba vždy drží štítkem do dlaně, aby bylo možné kontrolovat správnost suroviny a nedošlo k potřísnění štítku zejména vytékající kapalinou.
Tuhé chemikálie se zásadně odebírají čistou lžičkou, která se následně otře čistým hadříkem. Látky kapalné se nepipetují ústy, ale za použití nasávacího pipetíku (Pipetování) nebo balónku. Po odebrání chemikálie z lahve je nutné okamžitě uzavřít láhev a nezaměňovat zátky.

Je-li zapotřebí čichem posoudit vůni či zápach unikajícího plynu, musí se to učinit z větší vzdálenosti a pohybem ruky usměrnit pohyb vzduchu od nádoby k sobě.

Při zahřívání kapalin v baňkách se musí zabránit utajenému varu vložením varných kaménků. Při zahřívání kapaliny např. v kádince se míchá skleněnou tyčinkou a nad vroucí kapalinu se nikdy nenakláníme obličejem.

Veškeré manipulace s látkami dýmavými, dráždivými, zapáchajícími, dále s jedovatými plyny a s parami jedovatých látek jakož i spalování a žíhání látek je dovoleno provádět jen v digestoři.

Práce s žíravinami

Lahve s žíravinami se při přenášení nesmí držet pouze za hrdlo, ale vždy je druhou rukou přidržujeme ze spodu dna nádoby.

Protože při ředění žíravin se obvykle uvolňuje teplo, roztoky žíravin se nesmí připravovat přímo v odměrných válcích nebo lahvích, ale v nádobě z chemického skla, které odolává změnám teplot.

Roztoky kyselin se připravují tak, že lijeme kyselinu do vody a nikdy ne opačně. Roztoky hydroxidů se připravují přidáváním hydroxidu do vody po malých dávkách a za stálého míchání.

Pokud dojde k rozlití žíraviny, zředíme ji nejprve vodou a pak neutralizujeme. Přitom k neutralizaci kyseliny použijeme slabou zásadu, např. sodu (uhličitan sodný), k neutralizaci zásady slabou kyselinu, např. kyselinu octovou nebo citronovou. Teprve pak je můžeme setřít hadrem.

Práce s hořlavinami

Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo. Během procesů hoření mění svůj chemický charakter a produkuje při tom toxické látky. S hořlavinami se nesmí pracovat v blízkosti ohně.

Zahřívání hořlavin se provádí na elektrickém vařiči, který má krytou topnou spirálu, nebo v topném hnízdě.

Při rozlití hořlavé kapaliny se musí okamžitě zhasnout plynové spotřebiče v místnosti a zajistit dobré větrání. Rozlitá kapalina se nechá vsáknout do vhodného porézního materiálu, např. dobře sající tkaniny, která potom musí být odklizena z laboratoře, aby nedocházelo k odpařování hořlaviny do prostoru laboratoře.

Při likvidaci požáru je nutné zachovat klid. Každý student je povinen se seznámit s umístěním a obsluhou hasicích přístrojů.

Práce s elektrickým zařízením

Elektrická zařízení, přístroje a nářadí musí být udržovány v provozuschopném a bezpečném stavu. Před použitím přístroje je nutné zkontrolovat, zda není poškozena přívodní šňůra, izolační kryt přístroje nebo elektrická zásuvka, do které se přístroj připojuje. Poškozená zařízení se musí okamžitě odpojit od rozvodné sítě a nechat přezkoušet.

Je zakázáno dotýkat se kovových částí přístrojů, které jsou připojeny k rozvodné síti, dotýkat se neizolovaných vodičů, vkládat kovové a jiné předměty do elektrických přístrojů, zásuvek, do elektrického vedení či vypínačů. Rovněž je zakázáno přenášet a převážet přístroje, připojené k rozvodné síti, pokud se nejedná o přístroj, který je k takovému účelu zkonstruovaný.

Kontrolní otázky

  1. Uveďte zásady práce ve farmaceutické laboratoři.
  2. Uveďte zásady práce s chemikáliemi.
  3. Uveďte zásady práce s žíravinami.
  4. Uveďte zásady práce s hořlavinami.
  5. Uveďte zásady práce s elektrickým zařízením.
loga
Zavřít